Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Home

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
• uczniowie niepełnosprawni;
• uczniowie niedostosowani społecznie;
• uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
• osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych;
przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.  Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu
 
1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym uczniowie : 
• słabosłyszący i niesłyszący;
• słabowidzący i niewidomi;
• z niepełnosprawnością ruchową;
• z afazją;
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
• niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.
 
2. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza w tym uczniowie: 
• z czasową niesprawnością rąk;
• z przewlekłymi chorobami;
• chorzy lub niesprawni czasowo.
3. opinia rady pedagogicznej w tym uczniowie
• którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
• którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
• z zaburzeniami komunikacji językowej;
• osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych.
 
4. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w tym uczniowie:
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
• z zaburzeniami komunikacji językowej.
5. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w tym uczniowie: uczniowie z chorobami przewlekłymi.
 
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie - należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
 
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek - do 27 września - poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:
• uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
• uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
• uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
 
Szczegółówe infromacje na temat dostosowania egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 na stronie: OKE Kraków