Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Home

NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

Nabór na wolne stanowisko księgowego w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

           

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016, poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy

 

  1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu (20 godzin)
  2. Zatrudnienie: Umowa o pracę na czas nieokreślony
  3. Planowanie zatrudnienia: 1 listopada 2019 r.

4.      Wymagania:

a.      Wymagania niezbędne:

•    wykształcenie: wyższe ekonomiczne (preferowane: rachunkowość, finanse), i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

•    doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,

•    bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego, znajomość aktualnych regulacji ZUS,

•    znajomość ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych,

•    znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,

•    pełna zdolność do czynności prawnych,

•    pełnia praw publicznych,

•    obywatelstwo polskie,

•    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

b.      Wymagania dodatkowe:

•    znajomość zasad księgowości w układzie finansowym i w układzie zadaniowym                                    w jednostkach oświatowych,

•    zdolności analityczne i planistyczne, umiejętność wnikliwej oceny faktów,

•    umiejętność opracowywania planów i sprawozdań,

•    systematyczność i konsekwencja w działaniu,

•    łatwość nawiązywania kontaktów.

5.      Wymagane dokumenty:

•    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

•    CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz, U.                          z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

•    kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy,

•    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacji i umiejętności,

•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyśle i nieumyślne przestępstwo karne i skarbowe zawierające własnoręczny podpis.

6.      Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie przy                                 ul. Wyspiańskiego 20, w sekretariacie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko księgowego” do dnia 18 października 2019 r., do godz. 1500.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferent może unieważnić nabór bez podania przyczyny.

7.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń szkoły i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

DO POBRANIA
OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE