REGULAMIN
ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KLAS IV-VIII

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2020 r.

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

Rozdział I

Organizacja zajęć w tradycyjnej formie kształcenia w strefie zielonej (wariant A)

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję wirusową dróg oddechowych; w szkole nie mogą przebywać uczniowie mieszkający z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których każdy wchodzący na teren szkoły powinien skorzystać.
 3. Osobom wchodzącym do szkoły wyznaczony pracownik mierzy temperaturę z użyciem termometru bezdotykowego.
 4. Po przyjściu do szkoły i skorzystaniu z szatni każdy uczeń zobowiązany jest umyć ręce.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady określone w rozdziale V.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 7. W pierwszym tygodniu września rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, określającego między innymi skuteczne metody komunikowania się z nimi.
 8. Uczeń, u którego w trakcie pobytu w szkole wystąpią objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni i zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły.
 9. W przypadku podejrzenia choroby pracownik szkoły ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego.
 10. Dyrektor szkoły ma prawo wprowadzić zmianowość nauczania, by ułatwić zachowanie dystansu społecznego i zapobiec gromadzeniu się uczniów na terenie szkoły.
 11. Uczniowie mają prawo do przerwy międzylekcyjnej – po 45 minutach nauki, sposób i miejsce jej spędzenia określi dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, zachowania dystansu społecznego i możliwości organizacyjne szkoły.
 12. Uczniowie w miarę możliwości uczą się w stałej sali lekcyjnej – za wyjątkiem zajęć prowadzonych w pracowniach przedmiotowych; w każdej pracowni przedmiotowej znajdują się środki dezynfekujące – by przed przystąpieniem do pracy kolejnej grupy uczniów zajmowane przez nich stanowiska zostały zdezynfekowane.
 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 17. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Sale, w których odbywają się zajęcia oraz części wspólne (korytarze) powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 19. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych po złożeniu przez rodziców stosowych oświadczeń. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w stałej, określonej sali, która przed zajęciami jest wietrzona, a stoliki dezynfekowane.
 20. Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie ze swoim regulaminem oraz procedurami obowiązującymi w czasie epidemii (załącznik nr 4).
 21. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie ze swoim regulaminem oraz procedurami obowiązującymi na czas epidemii (załącznik nr 5).
 22. Uczniowie mają prawo korzystać z gabinetu pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby - w godzinach pracy określonych na tablicach informacyjnych i stronie internetowej szkoły.
 23. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
 24. Zarówno uczniów, jak i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 

 

Rozdział II

Organizacja zajęć w tradycyjnej formie kształcenia w strefie żółtej i czerwonej

 (wariant A)

 

 1. Znalezienie się szkoły w obszarze uznanym epidemicznie za żółty lub czerwony nie jest równoznaczne z odejściem od organizacji zajęć w tradycyjnej formie.
 2. Uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązują zasady określone w rozdziale I.
 3. Dodatkowo wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust w czasie przerw oraz przemieszczania się po przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia).
 4. Uczniowie nie mogą brać udziału w wycieczkach i wyjściach poza teren szkoły.

 

Rozdział III

Organizacja zajęć w kształceniu hybrydowym (wariant B)

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo zawiesić stacjonarną pracę szkoły.
 2. W zależności od sytuacji epidemicznej w danej szkole, grupa uczniów oddziału, klasy lub etapu edukacyjnego – w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć będzie kształciła się z zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Uczniów kształcących się stacjonarnie w wariancie hybrydowym obowiązują zapisy rozdziału I, II i V.
 4. Uczniów kształcących się zdalnie w wariancie hybrydowym obowiązują zapisy rozdziału IV.
 5. Szczegółowe zasady pracy w formie hybrydowej ustali w drodze zarządzenia dyrektor szkoły – biorąc pod uwagę możliwości uczniów i nauczycieli oraz warunki techniczne.

Rozdział IV

Organizacja zajęć w kształceniu zdalnym (wariant C)

 

 1. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemicznego i wystąpienia zachorowań na koronawirusa wśród uczniów lub pracowników szkoły, dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Dyrektor szkoły ustala jednolity sposób komunikowania nauczycieli z rodzicami i uczniami w celu prowadzenia nauczania zdalnego:
 3. za pomocą komunikatorów dziennika elektronicznego,
 4. za pomocą jednej, wspólnej dla całej szkoły platformy do kształcenia zdalnego tj. MS Teams, ewentualnie G Suite dla Szkół i Uczelni – Google Classroom.
 5. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych zdalnie – logując się na wskazanej platformie i biorąc udział w lekcjach on-line – bądź w przypadku uczniów mających utrudniony dostęp do Internetu i komputera – kontaktując się z nauczycielem i realizując wskazane przez niego treści.
 1. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.
 2. Dyrektor ustala we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania, który będzie realizowany zgodnie z ustalonym planem lekcji. Jednocześnie obliguje nauczycieli do:
 3. równomiernego obciążanie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 4. zróżnicowania zajęć poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów edukacyjnych;
 5. dostosowania treści i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, np.: różnicując materiał edukacyjny, stopień trudności zadań, poleceń, dołączając komentarz, instrukcję wykonania zadań;
 6. łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, np. wykorzystując podręczniki i ćwiczenia, karty pracy dostępne uczniom w warunkach domowych, programy edukacyjne;
 7. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów z opiniami i orzeczeniami  oraz uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze poprzez:
 8. wgląd do statystyk logowań ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym;
 9. monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez wgląd do dokumentacji nauczania zdalnego – prowadzonej w dzienniku elektronicznym.
 10. Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

Rozdział V

Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 3. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 4. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 5. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 6. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do placówki.
 8. Jeśli dziecko w trakcie pobytu w szkole przejawia niepokojące objawy choroby należy zastosować zapisy Procedury – załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji wraz z instrukcją dezynfekcji.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 11. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do szkoły rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka.
 12. Przed wejściem do szatni rodzic:

       1) zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m, wyznaczonej przed drzwiami do szkoły,

       2) w przypadku zastania zamkniętych drzwi (późniejsze przybycie) dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach lub telefonicznie na wskazany numer powiadamia pracowników szkoły o przyjściu i czeka na przybycie pracownika obsługi,

       3) wchodzi do szatni wraz z dzieckiem (pomaga w czynnościach związanych z przebraniem jeśli jest taka potrzeba),

       4) po wyjściu z szatni dziecko udaje się do klasy – nad jego bezpieczeństwem czuwają nauczyciele pełniący dyżur w szatni i na korytarzach; rodzic nie może wejść z dzieckiem do wewnętrznych pomieszczeń szkoły.

 1. Zaleca się rodzicom regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.
 2. Rodzic może przebywać wyłącznie w przestrzeni wspólnej szkoły, którą stanowi szatnia – tam czeka na dziecko po zakończonych zajęciach (w przypadku niekorzystania przez dziecko ze świetlicy).
 3. Zasady odbierania dziecka ze świetlicy w czasie epidemii zostały określone w procedurach pracy świetlicy szkolnej na czas epidemii.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Zasady obowiązujące pracowników szkoły

 1. Pracownik szkoły jest zobowiązany do:

1) przygotowania się do pracy poprzez założenie środków ochrony osobistej – w przypadku, gdy wyznaczony został w ramach swoich obowiązków do bezpośrednich kontaktów z rodzicem lub osobami trzecimi lub jeśli szkoła znalazła się w strefie żółtej lub czerwonej – w przypadku pełnienia dyżurów międzylekcyjnych lub poruszania się po przestrzeni wspólnej szkoły.

2) w przypadku stwierdzenia temperatury – do stosowania się do procedury określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu,

3) dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły,

5) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych.

6) stosowania się do procedur określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. W zakresie kontaktów z rodzicami przyprowadzającymi dzieci do placówki pracownik zobowiązany jest do:

1) stosowania środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego o odległości minimum 1,5 m,

2) informowania o obowiązujących w szkole zasadach przeciwepidemicznych w sytuacjach tego wymagających,

3) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych szkoły, a także tych dotyczących bezpośrednio dzieci w trakcie przebywania w szkole,

4) niezwłocznego informowania Dyrektora placówki o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej temperatury u rodzica lub dziecka lub innych objawów świadczących o braku możliwości przyjęcia do szkoły.

 1. W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi, nauczyciel zobowiązany jest do:

1) zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni podmiotu wynoszącego minimum 1,5 m,

2) ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację i stosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,

3) bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami,

4) wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę,

5) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza),

6) dezynfekowania stanowisk pracy uczniów w pracowni przedmiotowej – w przypadku, gdy do sali wchodzą różne grupy klasowe.

 1. Nauczyciele zobowiązani są do posiadania numerów telefonów rodziców w celu szybkiej komunikacji.

 

 

 

Rozdział VII

Zasady w zakresie organizacji żywienia dzieci

 1. Wyłącza się z użytku źródełka i fontanny wody pitnej. Uczniowie mają prawo korzystać z dystrybutorów wody – pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. W miarę możliwości posiłki wydawane są zmianowo i spożywane przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 5. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 6. Z obszaru sali jadalnej należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) – wydawane będą bezpośrednio przez obsługę.
 7. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną spośród obsługi stołówki.
 8. Jeżeli żywienie dzieci realizowane jest poprzez usługę cateringu, wybrany dostawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowych sztućców i pojemników,
  a w przypadku dostarczania żywności w opakowaniach zbiorczych – do ich bezwzględnej dezynfekcji przed użyciem.
 9. Dostarczone posiłki należy rozdzielać na porcje w kuchni z użyciem naczyń wielorazowych, które po każdym użyciu myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60°C oraz/lub je wyparza.
 10. Odbiór dostarczonych posiłków odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny dostawy celem przygotowania się wyznaczonego pracownika do kontaktu z osobą trzecią (dostawcą) z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Kontakty z osobami trzecimi

 1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 2. W przypadku przesyłek listownych – zaleca się odłożyć je we wskazane miejsce będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości (tablice ogłoszeń, strona internetowa szkoły).
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych obowiązującym w tym zakresie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krośnie.
 3. Niniejszy regulamin podlega zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

Załącznik nr 1

Oświadczenie Rodziców

W związku z pobytem mojego dziecka w Szkole Podstawowej nr ……………, ja niżej podpisana/y

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

                                                           (imiona i nazwiska Rodziców)

 oświadczam, że:

przyprowadzane do szkoły dziecko …………………………………………………………….

                                                                           (imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe, bez objawów chorobowych, nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – równocześnie zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyprowadzeniem go do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego.

Ponadto oświadczam, że:   

1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 12 w Krośnie od 1 września 2020 r. w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) i przyjmuję go do stosowania, w szczególności: 

2) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u dziecka w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych,

3) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia Szkoła Podstawowa nr … nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.

W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka
ze szkoły i pozostawania z placówką w kontakcie pod numerem telefonu: ......................................................................................................... (nr telefonu kontaktowego).

Krosno, dn. .............................                      ……….............................................................

                                                         (czytelny podpis Rodziców)

 

 

 

Załącznik nr 2

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, odizolować w przygotowanym na ten cel
  w szkole pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 4. Do szkoły mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka lub u któregoś z domowników, nie powinni przyprowadzać do szkoły dziecka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym.
 5. Po zaobserwowaniu przez personel szkoły niepojących objawów u dziecka, rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru dziecka.
 6. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców pod opieką jednej osoby z kadry szkoły zabezpieczonej w środki ochrony osobistej w wydzielonym do tego miejscu, służącym do izolacji dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce to ma być jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz czytelnie oznaczone.
 7. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia oraz zobligowani do konsultacji lekarskiej.
 8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).
 9. W każdym przypadku należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który określi czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę konkretny przypadek.
 10. Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 12. Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów kontaktowych do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Procedura utrzymania w czystości pomieszczeń i wyposażenia

 Szkoły Podstawowej nr 12w Krośnie

 

ZASADY:

1.Gruntowne sprzątanie szkoły odbywa się codziennie po zakończonej pracy przez osoby wyznaczone przez Dyrektora, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 1. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) odbywa się również w ciągu dnia: po zakończonej procedurze przyjęcia dzieci do szkoły oraz przynajmniej 2 razy w ciągu pobytu uczniów w szkole.
 2. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek.
 3. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczenia, w którym podaje się posiłki, odbywa się po każdym zakończonym przez uczniów posiłku.
 4. Po każdym użyciu sprzętów należy je umyć lub zdezynfekować.
 5. Jeśli dzieci korzystają z placu zabaw lub innych szkolnych obiektów sportowych – powinny one być codziennie dezynfekowane.
 6. Pracownicy kuchni zobligowani są do zachowania szczególnej staranności w zakresie utrzymywania porządku, do czyszczenia powierzchni i sprzętów kuchennych korzystać powinni z płynów dezynfekujących.
 7. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów do tego
  przeznaczonych.
 8. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wykryciu objawów chorobowych u dziecka, rodzica dziecka lub pracownika szkoły.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych są przygotowywane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej i stosowania się do wytycznych i ostrzeżeń zapisanych na opakowaniach środków chemicznych.
 11. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
 12. Wszystkie środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.
 13. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej).
 14. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. Nie należy wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie środka.
 15. Do sprzątania pomieszczeń zaleca się stosować mopy i ścierki jednorazowego użytku. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane,
  a zużyte odkładane do worka, który po zakończeniu pracy zostanie zamknięty
  i przekazany do prania w temperaturze co najmniej 60°C. Wiadra po zakończeniu sprzątania powinny zostać dokładnie zdezynfekowane i czyste odłożone do pomieszczenia na środki czystości i urządzenia do sprzątania.
 16. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak: ściany, parapety, kontakty, kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych - podłóg.
 17. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka.
 18. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać.

Załącznik nr 4

Procedura zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12

 • § 1

Procedura zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 w bibliotece w Szkole Podstawowej nr 12 zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady bezpiecznej obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników oraz kontaktów zewnętrznych.

 • § 2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Godziny otwarcia dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 • § 3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki:

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do szkoły.
 2. Użytkownicy Biblioteki przebywają w ściśle wyznaczonym miejscu – nie mogą swobodnie przemieszczać się między półkami.
 3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 • § 4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 2. Zaleca się zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
 • § 5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik Biblioteki.
 2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz, do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 • § 6

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, stoliki oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 3. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Załącznik nr 5

Procedury organizacji opieki świetlicowej w okresie pandemii COVID 19

 • § 1
 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 2. Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych – dopuszcza się wprowadzenie ograniczeń w przyjęciu uczniów na świetlicę np. tylko z klas I-III lub tylko tych, których obydwoje rodziców pracuje.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w razie potrzeby w innej sali dydaktycznej – tak, aby zapewnić przestrzeń niezbędną do zachowania dystansu społecznego.
 • § 2

     Wszystkie osoby przebywające w świetlicy  zobowiązane są przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii określonych przez Ministra Edukacji, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • § 3

Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  wprowadza się  zapisy dotyczące    zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii określone w § 4.

 • § 4
 1. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę, także w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 3. Należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 4. Przybory do ćwiczeń oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy czyścić lub dezynfekować. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 5. Uczeń nie powinien wnosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 6. Podczas nauki uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze.
 7. Uczniowie spędzają czas na świetlicy z zapewnieniem utrzymania bezpiecznego dystansu. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu.
 8. Ucznia może przyprowadzać i wybierać ze świetlicy maksymalnie 1 rodzic (lub wskazana w oświadczeniu osoba).
 9. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy – wchodzące na teren szkoły – zobowiązane są dezynfekować ręce przed wejściem oraz stosować zakrycie nosa i ust.
 10. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy nie mogą wchodzić na salę, w której prowadzone są zajęcia świetlicowe.